Min man och hans tre syskon tänker behålla sina avlidna föräldrars fritidshus. Har ni något standardavtal som täcker sådant? Jag tänker på hur de ska komma överens om förvaltningen av huset och hur de ska arrangera med kostnader.

/Siv

Svar:

Det är självklart individuellt hur man vill avtala om sitt samägande, men här är en skiss som ni kan utgå ifrån

Mellan Kalle, Stina, Lisa och Pelle har denna dag träffats följande:

AVTAL
Bakgrund

Vi äger gemensamt fritidsfastigheten Stranden 3:70 i Lättjefulla kommun, nedan kallad ”Fastigheten”. Vi är överens om att nedanstående ska gälla för skötsel, bruk m m av Fastigheten.

1. Rätt att disponera Fastigheten
Under perioden från och med vecka 34 ena året till och med vecka 25 påföljande år äger Kalle och Stina rätt att disponera Fastigheten alla udda helger och Lisa och Pelle alla jämna helger. Kalle/Stina respektive Lisa/Pelle gör upp mellan sig hur de ska fördela sina helger. (Vissa kan dessutom vilja reglera särskilt för storhelger som påsk, Kristi himmelfärd etc).

Under sommaren gäller följande. Var och en av oss fyra samägare har rätt att disponera Fastigheten två sammanhängande veckor under åttaveckorsperioden vecka 26 till och med vecka 33. Första gången lottar vi ut vem som ska ha vilken period. Därefter kör vi ett rullande schema där den som får vecka 26-27 första året får vecka 28-29 år två och så vidare. Byte sker lördagar kl 15.

2. Driftskostnader
Kostnader för el, vatten, sophämtning etc betalas med en fjärdedel vardera utan hänsyn till hur mycket var och en av oss nyttjat Fastigheten. (Enklaste sättet, sedan är det självklart upp till var och en om man vill ha en mer rättvis fördelning utifrån användning).

Vi uppskattar den årliga driftskostnaden till 24 000 kr för 2010. Inför varje nytt år ska vi gemensamt uppskatta årets driftkostnader. 1/48-del av detta belopp ska var och en av oss varje månad sätta in på vårt gemensamma konto xxxxxxx i Bank-banken. Kalle ombesörjer betalning av räkningar.

Om någon inte betalar sin andel av kostnaden till kontot senast på förfallodagen, som är den sista bankdagen i varje månad, får övriga delägare en fordran på vederbörande. Denna fordran löper med dröjsmålsränta enligt räntelagen.

3. Reparationer och förbättringsarbeten
Alla reparationer och förbättringsarbeten ska godkännas av alla parter utom sådana brådskande åtgärder/reparationer där samråd eller godkännande inte kan inväntas.

Kostnader för samtliga godkända och/eller brådskande reparationer ska delas lika.

4. Löpande arbete med Fastigheten
Varje år ska vi tillbringa en gemensam helg under mars/april och en helg under september/oktober på Fastigheten för de löpande arbeten som behöver utföras.

Vi är vidare överens om att Fastigheten ska målas om utvändigt, såväl fasad som snickerier, vart tionde år. Första ommålning ska äga rum 2012.

5. Försäljning
Vi är införstådda med att Samäganderättslagens regler gäller för vårt ägande av Fastigheten och att den som i framtiden eventuellt vill sälja sin andel ska kunna göra det. Konsekvensen blir att om inte någon av oss övriga vill köpa andelen från den som vill sälja så kan denne tvinga fram en försäljning av hela fastigheten. Vill övriga delägare köpa andelen från den som vill sälja ska det ske till marknadspris.

Lättjefulla den x augusti 2010 Kalle, Stina, Lisa, Pelle.

Gunilla Nyström, juridik SEB